Sun Group은 베트남뿐만 아니라 세계에서도 평판이 좋고 평판이 좋은 동반자임을 자랑스럽게 생각합니다.

2007년 베트남에서 사업을 시작한 Sun Group은 이제 베트남 최고의 명문 경제 그룹으로 성장했습니다. 엔터테인먼트, 리조트 관광, 부동산 및 인프라 투자를 전략적 투자 분야로 선택하고 "품질-클래스-차이" 기준을 핵심 가치로 설정하여 "거인의 어깨 위에 서다"라는 철학으로 베트남에서 10년간의 운영을 보다 투명하게 진행했습니다. ", Sun Group은 전 세계의 많은 유명 브랜드 및 이름과 협력하여 세계적 수준의 관광 및 리조트 프로젝트를 창출합니다. 국제 수준으로 전국적으로 시대를 초월한 흔적을 남겼습니다.
SUN GROUP

Triết Lý
Hoạt Động

Triết Lý Hoạt Động

Dẫu còn nhiều gian khó, nhưng Sun Group tự tin rằng, với sự đồng hành của Quý vị – những đối tác chiến lược, những người bạn cùng chung chí hướng, hành trình ấy sẽ gặt hái thành công. Sun Group cũng rất mong muốn được cùng với Quý vị chia sẻ tầm nhìn, các giá trị chung chúng ta đang theo đuổi, để hướng tới một mục tiêu chung duy nhất là góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, nâng tầm vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.