Tin hoạt động

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời xin công bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu

03/09/2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời xin công bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ với thông tin như sau:Mã trái phiếu: SHDB2021001(Tên Trái Phiếu: BONDSHD012021)Kỳ hạn: 14 thángKhối lượng: 17.901.690 Trái PhiếuMệnh giá: 100.000 VND/Trái PhiếuTổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.790.169.000.000 VNDNgày phát hành: 31/08/2020Ngày hoàn thành đợt phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 31/10/2021Phương thức phát hành:...
SUN GROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời xin công bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ với thông tin như sau:

 • Mã trái phiếu: SHDB2021001
 • (Tên Trái Phiếu: BONDSHD012021)
 • Kỳ hạn: 14 tháng
 • Khối lượng: 17.901.690 Trái Phiếu
 • Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu
 • Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.790.169.000.000 VND
 • Ngày phát hành: 31/08/2020
 • Ngày hoàn thành đợt phát hành: 31/08/2020
 • Ngày đáo hạn: 31/10/2021
 • Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 • Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành

Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

  Panoee